הרשמה לצהרונים

יואב - צהרונים תשפ"א

צהרוני גנ"י - יואב (נחלה) – תשפ"א

צהרוני גנ"י | מושב נחלה

חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' מפעילה את צהרוני גני הילדים במושב נחלה זו השנה השלישית. פעילות הצהרונים מתקיימת בגנ"י בליווי צוות חינוכי, מנוסה ומיומן המורכב מגננות וסייעות המלוות את הילדים לאורך כל שעות פעילות הצהרון.

מה בתכנית?

ארוחת צהריים חמה, מזינה ומגוונת, העשרה לימודית, פעילות חווייתית ויצירתית, 2 חוגי העשרה.

מי הצוות החינוכי?

גב' מיטל עמרם- מנהלת תפעול הצהרונים.

מר אדיר מזין- מנהל פדגוגי.

צוות הוראה אקדמאי, מנוסה ומקצועי הכולל אנשי צוות מיומנים בקבוצת צהרון.

התכנית תפעל בתחילת שנה"ל תשפ"א .1.9.2020 ועד סיום שנה"ל 30.6.2021.

בימים א-ה בימים בהם מתקיימים לימודים במשרד החינוך משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:30

משרד החינוך יצא בתכנית 'ניצנים בחופשה' החל מחופשת פסח בשנת תשע"ח.

גם השנה, תופעל תכנית 'ניצנים בחופשה' ותיתן מענה ל-5 ימי החופשה במתכונת 'קייטנת חנוכה' ו-5 ימי החופשה במתכונת 'קייטנת פסח'. התשלום לצהרון כולל את 10 הימים הארוכים בחנוכה ופסח. 
* בקייטנות חנוכה ופסח תינתן א.בוקר.

התשלום לצהרון כולל 4 הימים ארוכים במהלך השנה ויפורסמו בתחילת שנה"ל.

עלות התכנית- 8,940 ₪ לשנה.  התשלום מתבצע ע"י פריסה חודשית ל-10 חודשי פעילות- 894₪.

  • הילדים ייהנו מ-2 חוגי העשרה בשבוע.
  • תגבור משמעותי בכח אדם ואנשי הצוות.
  • שימת דגש על התפתחות הילד בהיבט הרגשי-חברתי ע"י תכניות פדגוגית בתחומי העצמה, מנהיגות ומשחקי גיבוש וחברה.

ההרשמה עד ה-15.07.2020, לאחר תאריך זה- ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד, וזאת ע"מ שנוכל להיערך בצורה המיטבית מבחינת כח אדם, הזמנות ציוד, תכניות פדגוגיות, מערך חוגים ועוד.

  • נכנסים לאתר חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' – לשונית 'הרשמה' בוחרים 'הרשמה לצהרונים לשנה"ל תשפ"א 'צהרונים יואב', ממלאים את פרטי הילד ב-4 שלבים פשוטים בתהליך ידידותי למשתמש ולאחר מכן עוברים לדף תשלום. בסיום התהליך- תקבל מייל עם פרטי ההרשמה. לפרטים- טלפון משרד- 08-6694007

ביטול הרשמה שיתקבל ע"י חברת "נבון" עד 15.07.2020 יוחזר בזיכוי סכום מלא.

ביטול לאחר ה15.7.2020 יכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

תקנון – צהרוני גנ"י מושב נחלה- תשפ"א

הסכם צהרונים תשפ"א

הואיל וחברת נבון פרויקטים בחינוך תפעיל בשנת הלימודים תשפ"א צהרונים לילדי הגנים.

והואיל וחברת נבון פרויקטים בחינוך מצהירה כי לה היכולת והכלים וכ”א להפעלת הצהרון.

והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לצהרוני גני הילדים במ.א יואב.

לפיכך, הותנה והוסכם בין הצדדים (כפי שהם מופיעים בטופס הרישום האלקטרוני) כדלקמן:

מבוא וכותרות:

א.      המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד הימנו.

ב.       כותרת הסעיפים הם לצורך נוחות בלבד.

מיקום:

א.    הצהרונים יפעלו בגני הילדים במושב נחלה שבמועצה האזורית יואב.

ב.  פתיחת הצהרון מותנית במספר נרשמים. במידה ותהיה הפחתה משמעותית במספר הילדים בצהרון במהלך השנה, החברה רשאית להפסיק את הפעילות בהתראה של חודש מראש להורים.

ג.  ההודעה על אי פתיחת הצהרון בתחילת שנת הלימודים תימסר להורים לא יאוחר מתאריך 25.8.2020

מועדי הפעלה:

א. הצהרון יפעל מיום פתיחת שנת הלימודים ועד 30.6.2020. למעט ימי שישי, שבתות, חגים, מועדים וחופשות כפי שיפורסם בלוח החופשות.

ב.   זמני הפעילות: ימים א’-ה’ מתום הלימודים ועד השעה 16:30.

ג.  הצהרון יספק מענה בתכנית 'ניצנים בחופשה'- 5 ימים בחנוכה ו-5 ימים בחופשת פסח- המחיר החודשי כולל את הפעילות בתכנית 'ניצנים בחופשה'.

ד. הצהרון יספק מענה ל-4 ימים ארוכים שיפורסמו בתחילת שנה"ל.

ה. אין אפשרות להירשם לצהרון ברישום חלקי.

סיום הצהרון:

א. הצהרון יסתיים בשעה 16:30 בכל ימי פעילותו.

הולכת ילדים:

א.   האחריות לילד משעות תום הלימודים עד הגעתם לצהרון וכן מתום הפעילות עד הגעתם הביתה תחול על ההורים.

בריאות הילד:

א. ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו.

ב. יש למלא בקפידה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבטופס האלקטרוני. יש להקפיד על מילוי מלא של כל הפרטים שבהצהרה ולציין רגישויות למזון, לתרופות ולמגבלות.

ג. בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף בצהרון וכן לחברה הזכות לחייב את ההורים לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית, כפי שיימסר, ולנהוג בהתאם לאמור בו, זאת כתנאי לקבלת הילד לצהרון.

ד. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 37 מעלות צלזיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקת עיניים.

ה. במידה והילד נעדר מעל שלושה ימים רצופים יש להחזירו למסגרת באישור רפואי בלבד.

ו.  ילד שחלה בזמן שהותו בצהרון, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהצהרון  בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית.

ז.  על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת תרופות לילדים.

ח. כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חרום לילד חולה בצהרון יחולו על ההורים.

תשלום:

א.  המחיר לשנת תש"פ לצהרונים בסך של 894 ₪ לחודש.

ב.  עד שיערך הסדר תשלום מלא עבור השנה כולה לא תכנס לתוקף הרשמתו של הילד לצהרון.

ג.  שכר הלימוד יעודכן לפי עליית תוספת היוקר ו/או התייקרות בשכר ו/או עלויות הפעלת המסגרת, בכפוף להחלטת הנהלת המועצה ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

ד.  שכר הלימוד יעודכן לפי תכנית 'נטו למשפחה' והנחיות משרד האוצר.

ה.  שכר הלימוד ייפרע גם בהעדר הילד מהצהרון עקב חופשה, מחלה או כל סיבה שהיא.

ו.   כל פיגור בתשלום יקנה לחברה את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד לאחר התראה בכתב של שבוע ימים מראש.

ז.  שיק שחזר יחויב בסך 20 ₪ בגין הוצאות טיפול. התשלום יעשה במזומן בלבד, לא יאוחר משבוע ימים מיום החזרת התשלום.

ח.  ילד המתקבל לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש- יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש. ילד המתקבל לצהרון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש – יחויב בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא באותו חודש.

תשלום מחמת עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים

א. בקשות לביטולים יוגשו בכתב במייל או בפקס עד 10 לחודש עבור החודש העוקב על גבי טופס ביטול השתתפות בלבד. יש לוודא טלפונית קבלת הבקשה.

ב. בקשת ביטול שתוגש עד ל-10 לכל חודש תחייב אותנו בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 לכל חודש תחייב אותנו בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול.

ג. במקרה של אי מסירת הודעה על ביטול השתתפות יחויבו ההורים בתשלום של חודש נוסף מיום הוצאת הילד מהמסגרת.

ד. הביטול ייכנס לתוקף לאחר אישור רכזת הצהרונים החל מהחודש העוקב להגשת טופס הבקשה. הגבייה או הזיכוי יחושבו בהתאם.

ה. בידי החברה שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הצהרון  מסיבות פדגוגיות או בריאותיות, או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של שבועיים מראש.

ז. ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, מלחמה וכדומה שימנע הפעלה תקינה של המסגרת.

התחייבויות נוספות של החברה:

א. החברה תפעיל את הצהרון על פי החלטות הנהלת המועצה שיתבססו על הסטנדרטים של ציוד וכ”א, כפי שיומלצו ע”י משרד החינוך.

ב. החברה מתחייבת להפעיל באופן שוטף את הצהרון.

ג. החברה מתחייבת להפעיל תכנית זו לתקופת החוזה בלבד וזאת כל עוד לא תהיה לכך מניעה מצד הרשויות הממלכתיות השונות, ולא יפחת מספר הילדים מעבר למינימום הנדרש כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה.

סמכות שיפוט

הסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי משפט המוסמכים בירושלים בלבד.

כתובת הצדדים

א.  כתובת הצדדים לעניין זה כפי המופיע בטופס הרישום האלקטרוני, אלא אם נמסרה אישית.

ב. כל הודעה תימסר בכתב ותחשב כנמסרה לאחר 72 שעות אלא אם נמסרה אישית אזי המועד יהיה מועד המסירה.

ג. יש לעדכן את החברה בכל שינוי בכתובת ו/או במספר הטלפון.

מילוי הטופס האלקטרוני ואישור הקריאה של הסכם זה, כמוהו כחתימה על חוזה  והסכמה לכל התנאים המופיעים בהסכם זה

Fill out my online form.